ข่าวประชาสัมพันธ์

17  ก.พ. 2563
รู้จัก...โรค COVID-19
17  ก.พ. 2563
กรมวิทย์ฯร่วมกับอย.รับประเมินชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพิ่มความมั่นใจผลการตรวจวิเคราะห์
17  ก.พ. 2563
คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ
17  ก.พ. 2563
คุณลักษณะสำคัญของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยวิธี realtime RT-PCR
17  ก.พ. 2563
การแบ่งเขตพื้นที่ และห้องปฏิบัติการในการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
31  ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

  [13  ก.พ. 2563] ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (KVp Time and Exposure Meter)
  [7  ก.พ. 2563] ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กโทรโฟเรซีสแบบแคพิลลารี (ELECTROPHORESIS , CAPILLARY)
  [6  ก.พ. 2563] ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
  [6  ก.พ. 2563] ประกาศประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ (OVEN , VACUUM) จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
  [5  ก.พ. 2563] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กโทรโฟเรซีสแบบแคพิลลารี (ELECTROPHORESIS , CAPILLARY)
  [5  ก.พ. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (KVp Time and Exposure Meter)