28  พ.ค. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๒
28  พ.ย. 2562
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562
22  ต.ค. 2562
รับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP/SME เข้าร่วมโครงการ
6  ธ.ค. 2562
สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระยุพราชมีมาตรฐานสากลครบทั้ง 21 แห่ง พร้อมประยุกต์ระบบคุณภาพและบริการสู่ชุมชน
28  พ.ย. 2562
กรมวิทย์ฯ ลงนามร่วม มสธ. ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
27  พ.ย. 2562