รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

31  ม.ค. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
17  ก.พ. 2563
รู้จัก...โรค COVID-19
17  ก.พ. 2563
กรมวิทย์ฯร่วมกับอย.รับประเมินชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพิ่มความมั่นใจผลการตรวจวิเคราะห์
17  ก.พ. 2563
คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ
17  ก.พ. 2563
คุณลักษณะสำคัญของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยวิธี realtime RT-PCR
17  ก.พ. 2563
การแบ่งเขตพื้นที่ และห้องปฏิบัติการในการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

  [19  ต.ค. 2563] ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography Mass Spectrometer : GCMS)
  [9  ต.ค. 2563] ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography Mass Spectrometer : GCMS)
  [9  ต.ค. 2563] ประกาศราคากลางเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography Mass Spectrometer : GCMS)
  [9  ต.ค. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography Mass Spectrometer : GCMS)
  [30  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [30  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Gas) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง