รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

15  ม.ค. 2564
รับมอบ Wings Face Shield
30  ต.ค. 2563
หากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี โทร. 038-119777
17  ก.พ. 2563
รู้จัก...โรค COVID-19
17  ก.พ. 2563
คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ
17  ก.พ. 2563
คุณลักษณะสำคัญของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยวิธี realtime RT-PCR
17  ก.พ. 2563
การแบ่งเขตพื้นที่ และห้องปฏิบัติการในการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ