ผลงานวิชาการ ปี 2563

=> การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสารพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 Product
=>
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ด้านอาหาร สู่ Smart Product
=>
การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสารพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
=>
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี
สกัดด้วยวัฏภาคของแข็งแบบออนไลน์

=> การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonellae ในผักสดที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี
=> ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่มโคลิฟอร์ม กรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ในเขตสุขภาพที่ 6ผลงานวิชาการ ปี 2562

=> โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารสู่มาตราฐาน
=> การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสารพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
=>สารเคมีกําจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จําหน่ายในตลาดสดเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

=>สารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักสดที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งจังหวัดชลบุรี

=>โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารสู่มาตราฐาน=>การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonellae ในผักสดที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี
=>ความคงตัวของตัวอย่างชนิดกระดาษซับเลือดสาหรับการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน และการตรวจความผิดปกติชนิดอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
=>ระบาดวิทยาของโรคหัดในเขตบริการสุขภาพที่ 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559
=>ศึกษาความพึงพอใจสบู่ฟองฟู่มะกรูดแช่เท้า
=>การปนเปื้อนของปรอทในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีและระยอง
=>สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารนำเข้าที่จำหน่ายในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
=>การแพร่่ระบาดของการใช้เคตามีนในทางที่ผิดในภาคตะวันออกระหว่่างปี2557-2559
=>การตรวจสารนิโคตินในของกลางบุหรี่ไฟฟ้า
=>สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้นำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559=>การศึกษาคุณภาพยาอัลเบนดาโซลที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย
=>การศึกษาคุณภาพยาเม็ดแอมโลดิปีนที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย
=>ความปลอดภัยของเครื่องดื่ม OTOP ประเภทน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 6
=>สารตกค้างยาฆ่าแมลงในพริกแห้งนำเข้า
=>การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชนบ้านตม จังหวัดชลบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง=> คุณภาพทางเคมีของขอนดอก
=> การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสมุนไพรขอนดอกโดยใช้เทคนิค
=> สถานการณ์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักและผลไม้ นำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
=> การตรวจยืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะด้วยวิธี TLC
=>การศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบ Cephalometric ในเขตภาคตะวันออก
=> สถานการณ์การใช้สารเสพติดที่เป็นอรรถคดีในจังหวัดชลบุรี
=> โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 สู่มาตรฐาน
=> ความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด=> การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ (The External Quality Assessment in Primary Health Care Unit)
=> การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีของโรงพยาบาลในเขตตอนกลางของประเทศไทย (External Quality Assessment Scheme for HIV Serology Tesing of Hospital in Central part of Thailand)
=> การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพาโนรามิก ในเขตภาคตะวันออก
=> ระดับแคดเมียมในหอยแมลงภู่ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มบริเวณชายฝั่งทะเลเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555-2557
=> การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
=> การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน OTOP ให้มีมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
=> ยาบ้าสีเขียวออกฤทธิ์แรงจริงหรือ
=> คุณภาพจุลชีววิทยาของยาสมุนไพร รับประทานในรูปแบบยาของแข็ง
=> คุณภาพมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในเขตภาคตะวันออก
=> ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรงของคู่สมรสกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออก (The External Quality Assessment in Primary Health Care Unit)
=> การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ (Development of Laboratory Quality System in Primary Health Care Unit)

=> ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรงของคู่สมรสกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออก (Prevalence of Severe Thalassemia and Hemoglobinopathies in Risk Couples in Eastern Thailand)
=> PATTERN OF DENGUE SEROTYPES IN 4 PROVINCES OF NORTHERN THAILAND FROM 2003-2012
=> Determination of PAHs, mercury and biomarkers of exposure in feral fishes and cultivated green mussel (PERNA VIRIDS) from the industrial coast of Map Ta Phut, Gulf of Thailand
=> การแพร่ระบาดของสารเสพติดในภาคตะวันออก
=> ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก
=> การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectrometry Headspace Solid-phase Micro extraction โดยใช้ Ethyl Chlorofomate เป็นสาร Derivatization
=> คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเขตภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2556
=> สถานการณ์ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
=> ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในภาคตะวันออก (Prevalence of Thalassemia and Hemoglobinopathies in Eastern Thailand population)

=> การศึกษาวิเคราะห์ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ผิดกฎหมายในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
=> Quantitative determination of sibutramine in adulterated herbal slimming formulations by TLC - image analysis method
=> การตรวจสอบการปนเปื้อน Enterobacter sakazakii ในนมผงสำหรับทารกที่จำหน่ายในพื้นที่เขตสาธารณสุข 3 และ 9
=> สถานการณ์การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมายในเขตภาคตะวันออก
=> การลดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยที่ดีรับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
=> การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทันตกรรมจากการใช้เครื่องเอกซ้เรย์ชนิดเคลื่อนที่ (Portable Dental X-ray Unit)
=> การศึกษาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในเครื่องสำอางสิวฝ้ากันแดดในเขตภาคตะวันออก

=> การศึกษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551
=> คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในเขตสาธารณสุขที่ 3 และ 9
=> การเฝ้าระวังโรคไข้ชิคุนกุนยา ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 3
=> การสำรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารทะเลพร้อมบริโภคและน้ำจิ้มบริเวณชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน
=> การศึกษาปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมผู้ป่วย ในถ่ายภาพรังสีเต้านมของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก
=> สถานการณ์ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้กับใบหน้าประเภทสิวฝ้ากันแดด ในเขต 3 และ 9 ประจำปี งบประมาณ 2553-2554

=> ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
=> ความเสี่ยงของการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
=> การศึกษาข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
=> การประเมินการรับสัมผัสสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน จ.ชลบุรี
=> การเฝ้าระวังโรคไข้ชิคุนกุนยา ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 9
=> อันตรายจากเบนซีน
=> การศึกษาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในเครื่องสำอางสิวฝ้ากันแดดในเขต 3 และ 9
=> พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเขต 3 และ 9=> คุณภาพของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในภาคตะวันออก
=> คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำพริกสำเร็จรูปใน 4 จังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2548 - 2550
=> พัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในของกลาง
=> พิษจากแมงดาทะเล
=> สถานการณ์สารเสพติดในจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2546-2550=> ความเสี่ยงการใช้สีห้ามใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาเปลือกตาและลิปสติกในเขตภาคตะวันออก
=> ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่รถที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบก จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2549-2551
=> การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสาธารณสุข 8 และ ต ปีงบประมาณ 2548-2549
=> การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างปี 2547-2549
=> คุณภาพของน้ำดื่มในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
=> ความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรในเขตภาคตะวันออก
=> ความปลอดภัยจากการใช้รังสีในคลินิกฟัน=> การประเมินความเสี่ยงการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ
=> สาเหตุที่ทำให้เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน
=> ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยโรคด้านทันตกรรมในโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในพื้นที่เขตภาคตะวันออก
=> สถานการณ์สารเสพติดในปัสสาวะของจังหวัดชลบุรีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พ.ศ. 2547-2549
=> คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่สาธารณสุข เขต 8 และ 9 ปี 2547-2549
=> ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาธารณสุขเขต 8 และ 9 ปี 2548-2549
=> การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากยาปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก
=> สถานการณ์การปนเปื้อนของยาแผนโบราณในเขตภาคตะวันออก ปี 2549-2551=> รายงานการตรวจพิสูจน์ยาอี (MDMA) ในจังหวัดชลบุรี
=> คุณภาพยาเม็ดฮาโลเพอริดอล
=> สารเสพติดที่ใช้ในกลุ่มนักเที่ยวสถานบันเทิงเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2545
=> คุณภาพห้องปฏิบัติการการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และ 9
=> อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในทารกซึ่งคลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เขต 8
=> ระดับแอลกอฮอล์ของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบก ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงมิถุนายน 2548
=> การสำรวจการใช้สารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะที่เป็นอรรถคดีในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2548
=> คุณภาพขมิ้นชันในโรงพยาบาลของรัฐ

=> การใช้สารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะที่เป็นอรรถคดีในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2548
=> การจัดวางระยะของแผ่นอลูมิเนียม ในการวัดค่าความหนาครึ่งค่าของเครื่องเอกซเรย์
=> ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่เขต 8
=> พาหะของเบต้าธาลัสซีเมียที่มียีนแฝงอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 2
=> คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำส้มเกล็ดหิมะ
=> คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมพร้อมดื่มในพื้นที่ภาคตะวันออก
=> สถานการณ์การปนเปื้อนของยาแผนโบราณในเขตภาคตะวันออก ปี 2547-2548
=> คุณภาพยาสมุนไพรในเขตภาคตะวันออก

=> การศึกษาคุณภาพยา Omeprazole ชนิดแคปซูล
=> Monoglyceride Synthesis from Methyl Ester in Semibatch Reactor
=> Purification of Glycerin from Biodiesel Production
=> Interesterification of Palm Oils Catalyzed by Lipozyme TL IM Immobilized Enzyme in a packed-bed reactor
=> คุณภาพถุงยางอนามัยในพื้นที่เขตภาคตะวันออก
=> ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์เปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นของปี พ.ศ. 2546 ในจังหวัดชลบุรี
=> ปาร์ตี้ยาอีในเมืองพัทยา
=> การเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา
=> พาหะของฮีโมโกลบินอีที่มียีนแฝงอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA

=> สถานการณ์การใช้สารเสพติดในกลุ่มทหารเกณฑ์ เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2545
=> ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่สาธารณสุข เขต 3
=> การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียในคู่สมรสที่เป็นคู่เสี่ยงและทารกก่อนคลอดในเขต 3 ปี พ.ศ. 2546