รับผิดชอบ
     - งานบริหารทั่วไป (พัสดุ/ การเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ/ งานธุรการ)
     - งานบริการยานพาหนะ/ อาคารสถานที่
     - งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น
     - ติดต่อประสานงาน/ งานประชาสัมพันธ์

นางสาววิลาวัณย์  พรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางแก้วตา ศิริสะอาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวราวุฒิ ไทยเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศวรรณษร เอี่ยมสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางแววตา จำนงค์ผล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชฎาพร อุ่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไพโรจน์ งามสม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายนเรศ ศิลปชัย
พนักงานขับรถยนต

นายอิศราวุธ อาจพังเทียม
พนักงานบริการ

นางสาวรัตติยา นกทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป

นายสิทธิ์ธนัท นาวาพนม
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระชัย นาเมืองรักษ์
พนักงานขับรถยนต์

นางกรอยใจ สิงห์โตทอง
แม่บ้าน

นายอำนวย ศิริเลิศ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน