รับผิดชอบ
     - ประสานการจัดทำแผนงานโครงการและแผนงบประมาณ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
     - ประสานงานและดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
    - การจัดการความรู้ ดำเนินการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ และงานรับตัวอย่างนางสาวนิตยา เพียรทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ


นางอรพินท์ แก้วมณีโชติ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวปฐธนวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอารี รุ่งเอนก
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร โสมวิลัย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวบานชื่น กลิ่นสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิธิพันธ์ สุขมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธารารัตน์ พันธ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวโสรส บุญชู
พนักงานธุรการ

นางสาวธารารัตน์ พันธ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์