รับผิดชอบ
     - ประสานการจัดทำแผนงานโครงการและแผนงบประมาณ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
     - ประสานงานและดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
    - การจัดการความรู้ ดำเนินการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ และงานรับตัวอย่างนางสาวนิตยา เพียรทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ


นางอรพินท์ แก้วมณีโชติ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวปฐธนวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอารี รุ่งเอนก
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร โสมวิลัย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวบานชื่น กลิ่นสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิธิพันธ์ สุขมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวโสรส บุญชู
พนักงานธุรการ