รับผิดชอบ  
     - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เครื่องสำอาง ยาเสพติดให้โทษ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อประกอบการดำเนินงานตามกฏหมาย
     - ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์และตอบปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

นางศรัณยพร กิจไชยา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการด้านยา ยาเสพติด เครื่องสำอางและสมุนไพร


นางสาวจริยา อัครวรัณธร
เภสัชกรชำนาญการ

นายญัฐพล ไชยศรีหา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางนพรัตน์ รัตนวราภรณ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชวนพิศ ตฤนานนท์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายกิติพงษ์ อุ่นคำมี
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวธนพร เบญจพะ
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวนรีรักษ์ ประทีปวรรณโพธิ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวรุจิกาญจน์ ทิวาวัลย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางเบญจมาศ วงศ์ประสิทธิ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางสายฝน คุณพระรักษา
คนงานห้องทดลอง