รับผิดชอบ  
     - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ อาหาร น้ำ น้ำแข็ง เครื่องดื่มในภาชนะ บรรจุปิดสนิททางเคมี/จุลชีววิทยา เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินคดีตามกฏหมายการค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด
     - ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง
     - ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนงาน วิเคราะห์และตอบปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการทางภาครัฐและเอกชน
นางเสาวนีย์ เวียงนิล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารเคมี


นาวสาวกิตติมา ไมตรีประดับศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารจุลชีววิทยา


นายจิระเดช นาสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ เทียงอวน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


นางธนิดา ไมตรีประดับศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


นางสาววนิตชยา บุญจา
เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน


นางวันดี อุดมทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสุดารัตน์ ไชยศรีหา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสาวมลวดี ศรีหทัย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสาวกัลยาณี อุดง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสาวธันยาภรณ์ วงษ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสาวจันทร์ทิพย์ อนันตกูล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางปานจิต หนันอ้าย
คนงานห้องทดลองนางสาวพรพิมล สมฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางธนภรณ์ คำเงิน
คนงานห้องทดลอง


นางสาวขนิษฐา พุทธสุขา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์