รับผิดชอบ  
     - ตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีเอ็ก และเครื่องมือแพทย์
     - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบห้องเอ็กซเรย์ และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการป้องกันอันตรายจากรังสี
     - ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสุนนงานวิเคราะห์และตอบปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการทางภาครัฐและเอกชน

นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรังสี และเครื่องมือแพทย์


นางสาวจีรนันท์ อินทรจร
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

นายวิชเยศน์ ทับเจริญ
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ