รับผิดชอบ 
     - งานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
     - งานกำกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
     - งานเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจสอบ สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงเบื้องต้น
     - งานศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนพื้นที่เขตสุขภาพ
     - สนับสนุนด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนนางบุษบง สุจเร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้างานกำกับ พรบ.


นางสาวนพวรรณ เทียงอวน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธารารัตน์ พันธ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์