รับผิดชอบ 
     - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านคลินิก นิติเวช วัตถุมีพิษ และตรวจวิเคราะห์ด้านวีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยรักษาการดำเนินการทางอรรถคดี การเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อสารพิษ และการคุ้มครองผู้บริโภค
     - ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน
นางสาววราพร ชลอำไพ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฏิบัติการพิษวิทยา

นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวศุภิสรา สุขเกษม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์