รับผิดชอบ  
     - ศึกษาวิจัย ให้บริการตรวจพิเศษ และตรวจยืนยันผลด้านชันสูตรสาธารณสุข เพื่อนำผลในการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการรักษาป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     - พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
     - ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
     - ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการในเครือข่าย ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติภาคตะวันออก
นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก


นาวสาวรดา เตร์ยาซิงห์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววันวิสาข์ เนตรเรืองแสง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นาวสาวธัญญลักษณ์ ไพโรจน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางปณิตา กลิ่นวิมล
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาววลัยลักษณ์ ทะลือ
นักเทคนิคการแพทย์

นางจงกล สถิติสังวร
พนักงานห้องปฏิบัติการ