นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11
E-mail : tingbanyati@gmail.com