ประเภทเอกสาร 


- แบบนำส่งน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำแร่ และน้ำทั่วไป (F ๓๒ ๐๖ ๐๐๒ Rev.No. ๑๐) ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ Download
- แบบนำส่งอาหารและเครื่องดื่ม (F ๓๒ ๐๖ ๐๐๑ Rev.No ๑๐)  ต.ค. ๒๕๖๓ Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกี ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV) 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 โดยวิธี DNA PCR สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 โดยวิธี DNA PCR สำหรับบุคคลทั่วไป และเด็กอายุ >18 เดือน 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนก 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and mouth disease) 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตีบ 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบบันทึกขอแปลผลภาษาอังกฤษ Download
- แบบขอรับวัตถุตัวอย่างคืนหลังการทดสอบ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๗/๒) 7 ต.ค. 2562 Download
- หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด (WS ๓๒ ๐๖ ๐๐๗/๑) 7 ต.ค. 2562 Download
- พษ.02 แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (สาหรับเอกชน) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๒) 14 พ.ย. 2562 Download
- พษ.01 แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (นำส่งจากสถานพยาบาล) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๑) 14 พ.ย. 2562 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างด้านยา ครื่องสำอาง วัตถุอันตรายและยาจากสมุนไพร(F ๓๒ ๐๐ ๐๐๗) 22 ก.ย. 2563 Download
- หนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๓) 15 ม.ค. 2562 Download
- แบบขอรับวัตถุตัวอย่างคืนหลังการทดสอบ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๔) 15 ก.ย. 2562 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๑๐/๑) 1 ต.ค. 2563 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๑/๑๘) 18 ก.ย. 2562  Download