ประเภทเอกสาร 


- แบบนำส่งน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำแร่ และน้ำทั่วไป (F ๓๒ ๐๖ ๐๐๒ Rev.No. ๐๘) ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ Download
- แบบนำส่งอาหารและเครื่องดื่ม (F ๓๒ ๐๖ ๐๐๑ Rev.No ๐๘) ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกี ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV) 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 โดยวิธี DNA PCR สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 โดยวิธี DNA PCR สำหรับบุคคลทั่วไป และเด็กอายุ >18 เดือน16 มิ.ย. 2560 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนก 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย16 มิ.ย. 2560 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)16 มิ.ย. 2560 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเกตเซีย (Rickettsia)16 มิ.ย. 2560 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and mouth disease) 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตีบ 18 ก.ย. 2562 Download
- แบบบันทึกขอแปลผลภาษาอังกฤษ Download
- แบบขอรับวัตถุตัวอย่างคืนหลังการทดสอบ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๗/๒) 7 ต.ค. 2562 Download
- หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด (WS ๓๒ ๐๖ ๐๐๗/๑) 7 ต.ค. 2562 Download
- แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาโลหะเป็นพิษ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๓)24 มิ.ย. 2559 Download
- พษ.02 แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (สาหรับเอกชน) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๒) 15 ม.ค. 2562 Download
- แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (รายงานทางการแพทย์กรณีตรวจศพ) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๑)24 มิ.ย. 2559 Download
- แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (โดยแพทย์ผู้รักษา) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๑)24 มิ.ย. 2559 Download
- พษ.01 แบบนำส่งวัตถุตัวอย่างตรวจหาสารเป็นพิษ (นำส่งจากสถานพยาบาล) (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๑) 15 ม.ค. 2562 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างด้านยา ครื่องสำอาง วัตถุอันตรายและยาจากสมุนไพร(F ๓๒ ๐๐ ๐๐๗) 17 ก.ย. 2562 Download
- หนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๓) 15 ม.ค. 2562 Download
- แบบขอรับวัตถุตัวอย่างคืนหลังการทดสอบ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๙/๔) 15 ม.ค. 2562 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างกลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์25 ก.ย. 2560 Download
- แบบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (WS ๓๒ ๐๐ ๐๐๑/๑๘) 18 ก.ย. 2562  Download