แผนการดำเนินการ

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓          - แผนการดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          - แผนการดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(วงเงินไม่เกิน 2,000,000)          - แผนการดำเนินการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000)

 


เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

      - ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑)
     - ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒)
     - ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒)


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2562
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 256
2
-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม  พ.ศ. 256
2
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2561

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561

      - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

      - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2560

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2650

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560