ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

นายอรัญ ทนันขัติ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ประวัติการศึกษา  :ปี พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2533  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน  :ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๐ 
     – สำนักยาและวัตถุเสพติด รับผิดชอบในการตรวจขึ้นทะเบียน ตำรับยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา และศึกษาความเท่าเทียมกันของตำรับยา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๘
     – สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบในการดำเนินการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO Guide 34, OECD GLP และมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รับรองห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา  รับรองระบบตรวจสอบสารพิษในผักสดและผลไม้สด
ผลงาน  :๑. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาปริมาณน้ำที่มีอยู่ในไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เผยแพร่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ ๒๙ฉบับที่ ๓กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๓๐. 
๒. การประเมินประสิทธิภาพของยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมจากการเปรียบเทียบ Bioavailability และข้อมูลทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ เผยแพร่ในรายงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑.
๓. Pharmacokinetics of the active constituent of Puag-haad in human เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๔.
๔. คุณภาพของยาเม็ดฟิวโรซีไมด์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เผยแพร่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ ๓๖ฉบับที่ ๔ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๓๗.
๕. การประเมินการเอื้อประโยชน์ของยาเม็ดฟิวโรซีไมด์ในอาสาสมัครเผยแพร่วารสารกรมวิทมยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑. 
๖. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณคีโตติเฟน ฟูมาเรท ในผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จร เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙.
๗. Quality of Sterile Medroxyprogesterone Acetate Suspension. เผยแพร่ในวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๒.
๘. ทำอย่างไรให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025เผยแพร่ในวารสารอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๒.