นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการ


นางบุษบง สุจเร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการบริการ
หัวหน้างานกำกับพ.ร.บ.

นางศรัณยพร กิจไชยา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการวิชาการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการยา ยาเสพติด เครื่องสำอางและสมุนไพร

นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการบริหาร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

นางสาววิลาวัณย์ พรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววราพร ชลอำไพ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรังสี และเครื่องมือแพทย์

นางสาวทิพย์ โพธิพิทักษ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

นาวสาวกิตติมา ไมตรีประดับศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารจุลชีววิทยา

นางเสาวนีย์ เวียงนิล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารเคมี