นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี


นางศรัณยพร กิจไชยา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้าน
บริการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการยา ยาเสพติด เครื่องสำอางและสมุนไพร

นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

นางสาววราพร ชลอำไพ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

นางสาววิลาวัณย์ พรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาวสาวกิตติมา ไมตรีประดับศรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารจุลชีววิทยา

นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรังสี และเครื่องมือแพทย์

นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

นางเสาวนีย์ เวียงนิล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารเคมี

นางเสาวนีย์ เวียงนิล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารเคมี