นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์
7 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน

นายอรัญ ทนันขัติ
4 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
22 เมษายน 2553 - 4 กันยายน 2558

นางสุวรรณา จารุนุช
15 ตุลาคม 2550 - 3 พฤศจิกายน 2552

นาย สมเกียรติ บุญญะบัญชา
16 เมษายน 2547 - 8 มิถุนายน 2550

นางนฤมล จงกิติวิทย์
15 ตุลาคม 2544 - 31 มีนาคม 2547

ผอ.เฉลิมศักดิ์ ทองธรรมชาติ
30 กรกฏาคม 2526 - 30 กันยายน 2544