วิสัยทัศน
เป็นองค์กรหลักในภาคตะวันออกที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. ศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจชันสูตรโรค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก
สาธารณสุข เขต 3 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี
สาธารณสุข เขต 9 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 4 เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 73 (เล่ม 3) 28 ธันวาคม 2552) ดังต่อไปนี้
ก) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
ค) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
ง) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้อง ปฏิบัตการภาครัฐและภาคเอกชน
จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย