กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)