ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ที่ทำงาน
ภายใน

โทรสาร

มือถือ
ผู้อำนวยการ
นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์
0 3878 4006-7
306, 102
0 3845 5165
08 1807 1665
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาววิลาวัณย์  พรรณจิตร
0 3878 4006-7
302
0 3845 5165
08 1967 0270
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางสาวนิตยา  เพียรทรัพย์
0 3878 4006-7
106
0 3845 5165
08 9699 4557
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข

หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

นางสาวทิพย์รัตน์  โพธิพิทักษ์
0 3878 4006-7 327
0 3845 5165 08 9490 1848
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
นางสาววราพร  ชลอำไพ
0 3878 4006-7 101
0 3845 5165 08 1864 8301
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
หัวหน้าห้องปฏิบัติการยา ยาเสพติดและสมุนไพร
นางศรัณยพร  กิจไชยา
0 3878 4006-7 204
0 3845 5165 08 5083 3654
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์
นายวันนพ  สุนันท์รุ่งอังคณา
0 3878 4006-7 325
0 3845 5165 092 826 3123
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหาร (จุลชีววิทยา)
นางสาวกิตติมา  ไมตรีประดับศรี
0 3878 4006-7 110
0 3845 5165 08 7166 7723
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหาร (เคมี)
นางเสาวนีย์  เวียงนิล
0 3878 4006-7 214
0 3845 5165 08 7166 7723
ห้องรับตัวอย่าง
นางสาวอารี รุ่งเอนก
0 3878 4006-7 304
0 3845 5165 08 1863 0678