รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบ เอชไอวีซีโรโลยี แห่งชาติ

28  ม.ค. 2562