การใช้ชุดทดสอบ(GPO-TM Kit)

6  มี.ค. 2562

ภก. ศรัณยพร กิจไชยา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง ๔ กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช (GPO-TM Kit)”  สนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๗๓ โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และตราด จำนวน ๑๘๒ คน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากอาหาร ให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ              ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี  ในวันที่ ๔-๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒