77 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

14  มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 77 ปี ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี ดร.นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลคนดีศรีกรม รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข รางวัลบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย

 

     จากนั้นมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ผลงานเด่น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแห่งชาติ ผ่านการรับรองโปรแกรม WHO Prequalification 2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานเด่น เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ HLA allele ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงด้วยแทคนิค allele specific PCR 3. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นสพ.กรพงศ์ ภิญโญสุขี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันชีววัตถุ ผลงานเด่น เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า สำหรับสัตว์ที่ใช้ในประเทศไทย 4. รางวัลผู้สนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวชูกลิ่น ฤทธิเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ผลงานเด่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปด้านการบริหารจัดการตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ 5. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผลงานเด่น การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร

 

 

 

       ในช่วงบ่ายได้เปิดเวทีให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำเสนอเรื่องเล่านวัตกรรมขึ้น แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งการจัดกิจกรรมเรื่องเล่านวัตกรรมในงานสถาปนาในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งแรก ซึ่งเป็นนโยบายของนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องการให้มีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมด้านการสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้คิดค้น หรือทดลอง จนสามารถพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์