RSS Feed e-GP

Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเจ-เกาะไผ่ (บางส่วน) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047259795&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินพยอม-หนองเป่าปี่-ลากล้อ (บริเวณคอสะพานลำห้วยหุบเจ็กยาว) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047259543&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเที่ยง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047255438&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตี๋ใหญ่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047244712&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้นอนุบาล- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047216071&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางสาย ลป.ถ 104-03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ หมู่ 7 ถึงบ้านแม่ปุ้มหลวง หมู่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047292527&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS เลขที่ จท.78/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047078545&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบ Call Center การประปานครหลวง เลขที่ จท.67/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047047861&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047089771&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23
Title : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 956 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047200763&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0
pubDate : 2019-04-23